teknik_slider

DİNAMİK ANALİZ

Cephe taşıyıcı sistemini oluşturan tüm elemanların, rüzgar ve deprem gibi dinamik etkileri karşılayabilmesi gereklidir. Cephe sisteminin dinamik davranışını etkili bir şekilde inceleyebilmek için titreşim modları belirlenmekte ve tasarım davranış spektrumları oluşturulmaktadır.

Maksimum iç kuvvetler ve yerdeğiştirmeler; tasarım spektrumlarını hesaba katan mod birleştirme yöntemi veya zaman tanım aralığında yer hareketlerin kullanan doğrusal olmayan metodlarla hesaplanmaktadır. Yapı üzerindeki rüzgâr tesiri rüzgâr yönündeki türbülansın, rüzgâr yönündeki temel eğilme modu titreşimleriyle örtüşmesinin neden olduğu dinamik tepkiler; türbülans şiddeti, arazinin engebeliliğine, orografik özelliklere ve boyutlara bağlı olarak belirlenmektedir.
Rüzgar ve Deprem yükleri etkisinde hesaplamalar TS – Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik Türk Standartları), EN 1990-1999 ( Eurocode ), ASD (AllowableStress Design ), LRFD (LoadandResistanceFactor Design ), IBC 2006 (International BuildingCode ), NBCC 2005 (NationalBuildingCode of Canada ), SNIP (Russian Technical Standarts) , UBC 97 (UniformBuildingCode ), BS 5950 (British Standard ) …vb standartlarına göre yapılmaktadır


STATİK ANALİZ

Yapıların cephe sistemini oluşturan elemanları için tasarım yükleri, yerel bölge şartları gözönünde bulundurularak uluslararası standartlar esas alınmaktadır. Sabit ve hareketli yükler altında en elverişsiz durumu incelemek için sistemin iç kuvvet ve yerdeğiştirme analizleri yapılarak sistem stabilitesi sağlanmaktadır. Düşey –yatay profil, cam, kompozitpanel, silikon, ankraj ile kullanılan mekanik yada kimyasal dübeller ve diğer bağlantıların tahkikleri ilgili normlara göre yapılmaktadır.


İZOMETRİK ANALİZ

Yapı fiziği bakımından iç konfor kuşullarının sağlanması için ısı yalıtım değerleri ele alınarak farklı iklim şartlarında yoğuşma ve termal hesapları TS 825, TS EN ISO 13788, TS EN ISO 10211-1 ve EN ISO 10077–1, TS 8441 standartlarına göre yapılmaktadır.